• no_NO
  • da_DK

Alla lösningar

Driftstopp i datarummet och data har försvunnit!

Hur länge klarar vi oss om datasystemet ligger nere och vilka följder kan det få om vi förlorar data eller om informationen hamnar i fel händer? Hur skyddar vi oss mot driftstopp eller dataförluster, hur svårt är det och vad kostar det? Om du håller dig uppdaterad om den senaste säkerhetstekniken kan du få mer säkerhet för pengarna!

Allmänt om säkerhet

Det finns många tänkbara källor till en problematisk situation. Det kan till exempel bero på rena sabotage i form av datavirus och dataintrång eller tekniska fel, dataförluster, bristande åtkomstkontroll, strömavbrott, stöld, brand eller överbelastning.

Verksamhetsprocesserna måste kontinuerligt skyddas mot risker. Aktuella säkerhetsfrågor just nu är exempelvis sociala medier, mobila användare och behovet av att skilja mellan privat och professionell användning på arbetsplatsen. De flesta har en uppfattning om vilka säkerhetslösningar de måste ha, vad de borde ha och vad som är försvarbart i förhållande till företagets policy. En analys av behoven av stabil drift och av att skydda data kombinerat med rätt åtgärder i form av säkerhetsprogram, säkerhetsrutiner och tekniska lösningar utgör budgeten eller "försäkringspremien" i förhållande till riskerna.

 

Commaxx och säkerhet

Commaxx har alltid haft stort fokus på säkerheten. Centraliserade, kontrollerade system med funktioner för programadministration och lagring lägger en bra grund, driftsmässigt och ekonomiskt och för att garantera stabil drift och ett bra skydd för dina data. Commaxx representerar såväl tillverkare av renodlade säkerhetslösningar som tillverkare av produkter med kraftfulla säkerhetsfunktioner. Vi är också mycket engagerade i sårbarhetsfrågor som är relevanta för många företag. De flesta har redan bra rutiner för att uppdatera brandväggar och antivirusprogram, genomföra säkerhetskorrigeringar och kryptera trafiken. Från leverantörer som Wyse eller Igel kommer modern klientteknik med kompletta PC-funktioner utan lokal lagring. Data kan därför inte gå förlorade eller visas för obehöriga vid tekniska fel eller om dataklienten tappas bort eller stjäls. Klienten riskerar inte heller att utsättas för virus eller dataintrång.

 

Datarummet

Informationen i datarummet kan skyddas mot intrång och innehållet på disken eller filinformationen kan skyddas med kryptering. Datatrafik in och ut från datarummet kan skyddas med säkerhetsprotokoll.

Beroende på hur stort behov företaget har av att förhindra oplanerade avbrott och snabbt komma igång efter ett stopp, finns det ett flertal tekniska lösningar att välja mellan: säkerhetskopiering och återställning, system med hög tillgänglighet (HA) med skydd för infrastrukturella komponenter och feltoleranta system. Modern serverteknik ger helt nya säkerhetstekniska möjligheter med mycket högre driftsäkerhet i förhållande till investeringskostnaden än tidigare. Kontinuerlig säkerhetskopiering och återställning blir därmed både ekonomiskt och praktiskt försvarbart i mycket mindre IT-system än de flesta kanske tror.

 

Åtkomstkontroll

Informationen måste alltid vara tillgänglig för dem som har rätt behörighet, men inte för dem som saknar behörighet. Det här måste fungera på arbetsplatsen, på hemmakontoret och för mobila användare på resande fot samt också för tjänster till andra än de anställda. Det måste göras en tydlig åtskillnad mellan privata data och företagsdata. Utskrifter får inte ligga framme i skrivarrummet så att andra kan läsa dem om det inte är önskvärt. En genomtänkt åtkomstpolicy och en central administration är bra grundvalar.

 

Mer säkerhet för pengarna

Dagens teknik med virtualisering och ökad användarflexibilitet innebär både utmaningar och möjligheter. Investeringar i säkerhet bör inte bara göras efter en incident eller som resultat av taktiska överväganden. Med rätt kunskaper, analyser och åtgärder går det idag att få mycket säkerhet för pengarna. Normalt sett står säkerheten för mer än 10 procent av de operativa kostnaderna. Idag finns det många bra säkerhetslösningar som passar budgeten också i små och medelstora företag.

Ditt viktigaste säkerhetsbeslut kan vara att kontakta Commaxx eller någon av våra rekommenderade återförsäljare för att diskutera lösningar som passar för din verksamhet.